Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος και της κάρτας πιστότητας “MEAT BONUS CARD” της εταιρείας “ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ”, με το διακριτικό τίτλο “ΑΓΝΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.”, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττική, οδός Θεομήτορος αριθ. 50 (τ.κ. 17342), μέσω του οποίου η ανωτέρω εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, καθώς και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις (διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν.
 

Με την αίτηση για τη χορήγηση της κάρτας “MEAT BONUS CARD”, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους “όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστότητας πελατών” καθώς και την “πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων” της εταιρείας μας, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας (http://www.agnomarket-meat.gr).

Η χορηγούμενη κάρτα θα παραμένει ιδιοκτησία της εταιρείας μας και ο κάτοχος θα υποχρεούται να την επιστρέψει σε αυτήν, εφόσον του ζητηθεί. Δεν αποτελεί πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ούτε μέσο πραγματοποίησης οικονομικών συναλλαγών.


2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστότητας πελατών και απόκτησης της κάρτας “MEAT BONUS CARD” έχουν όλοι οι ενήλικοι πελάτες (ήτοι, ηλικίας άνω των 18 ετών) των καταστημάτων της εταιρείας μας.

Για την υλοποίηση των σκοπών του παραπάνω προγράμματος, είναι αναγκαία η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μας με τους συμμετέχοντες, μέσω SMS, εφαρμογών επικοινωνίας (τύπου viber, whatsapp κλπ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή και τηλεφωνικά. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί η υποβολή συμπληρωμένου του ειδικού εντύπου (αίτησης για τη χορήγηση κάρτας “MEAT BONUS CARD”) σε οποιοδήποτε κατάστημά μας, με το οποίο ο αιτών μας γνωστοποιεί το ονοματεπώνυμό του καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση email), και μας παρέχει τη συναίνεσή του για την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση τους, για τους σκοπούς του προγράμματος.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα παραπάνω στοιχεία, ή δεν χορηγηθεί από τον αιτούντα η απαιτούμενη συναίνεση για τη συλλογή και επεξεργασία τους, η εταιρεία μας θα δικαιούται να απορρίψει την αίτηση. Επίσης σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης για την αποθήκευση και επεξεργασία τους, θα δικαιούται να διακόπτει μονομερώς τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα πιστότητας, και να ακυρώνει την κάρτα.

Κατά την παραλαβή της αίτησης, η εταιρεία μας δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ούτε επαληθεύει με οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια των καταχωρημένων στο έντυπο στοιχείων. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται, με την υποβολή της αίτησης, ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση δεδομένων των οποίων δεν είναι υποκείμενο. Δικαιούται επίσης, αλλά και υποχρεούται, να ενημερώνει την εταιρεία μας για τυχόν αλλαγή ή κατάργηση των ανωτέρω στοιχείων. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη από την τυχόν αναγραφή στην αίτηση ανακριβών, ή ελλιπών, ή εσφαλμένων, ή αναληθών στοιχείων.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία ενός συμμετέχοντος στο πρόγραμμα είναι ελλιπή ή ανακριβή ή εσφαλμένα, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί του, ή εάν αυτός αρνείται να συμπληρώσει, να διορθώσει ή να επικαιροποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία, κατά το αναγκαίο, η εταιρεία μας θα δικαιούται να διακόπτει μονομερώς τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα πιστότητας, και να ακυρώνει την κάρτα του. Επίσης, σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων, ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της εταιρείας μας για τυχόν ζημία της.


3. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο, η οποία είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.

Ο κάτοχος της κάρτας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, ή καταστροφής της κάρτας, ο κάτοχος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση και την αντικατάστασή της κάρτας, ωστόσο η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης ή εντοπισμού της. Διευκρινίζεται επίσης ότι η εταιρεία μας δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας κατά την επίδειξη της κάρτας από τον κάτοχό της, και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από τυχόν παράνομη χρήση της.


4. Ο κάτοχος της κάρτας δικαιούται να απολαμβάνει των προνομίων του προγράμματος πιστότητας, με την επίδειξη της κάρτας του στο ταμείο οποιουδήποτε καταστήματός μας.

Με τις αγορές που πραγματοποιεί στα καταστήματά μας, ο κάτοχος της κάρτας συγκεντρώνει πόντους. Με τη συγκέντρωση 300 πόντων, η εταιρεία μας θα τον ανταμείβει με έκπτωση αξίας € 3,00. Την έκπτωση αυτή, θα δικαιούται να ζητήσει στο ταμείο οποιουδήποτε καταστήματός μας άμεσα ή σε οποιαδήποτε επόμενη αγορά. Με τη χορήγησή της έκπτωσης θα αφαιρούνται οι αντίστοιχοι (300) πόντοι από το σύνολο πόντων της κάρτας του.

Οι συγκεντρωμένοι πόντοι δεν λήγουν, ούτε χάνονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας.


5. Στον κάτοχο της κάρτας “MEAT BONUS CARD” θα παρέχονται και άλλα προνόμια, με βάση την εμπορική πολιτική της εταιρείας μας, όπως ενδεικτικά εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντοι με την αγορά συγκεκριμένων ειδών, δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, προσκλήσεις συμμετοχής σε ειδικές εκδηλώσεις κλπ. Για τα εκάστοτε παρεχόμενα προνόμια του προγράμματος πιστότητας, θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι με διαφημιστικό και προωθητικό υλικό που θα αναρτάται εντός των καταστημάτων της εταιρείας μας, ή θα διακινείται μέσω των Μ.Μ.Ε., ή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του, που έχει καταχωρήσει στην αίτηση χορήγησης της κάρτας.

Εφόσον συμμετάσχει σε διαγωνισμό ή κλήρωση, και αναδειχθεί νικητής, θα ενημερώνεται σχετικά μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει στην αίτηση για τη χορήγηση της κάρτας “MEAT BONUS CARD”.

Εφόσον επίσης έχει συναινέσει προς αυτό, θα μπορεί να συμμετέχει σε τηλεφωνικές έρευνες για την ικανοποίηση των πελατών της εταιρείας μας, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στα καταστήματά μας, τις ενέργειες και προσφορές κλπ.


6. Η εταιρεία μας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της, που της γνωστοποιούνται με την αίτηση χορήγησης κάρτας “MEAT BONUS CARD”, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και ιδιαίτερα τον Καν. ΕΕ 2016/679, στα οποία δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 9 του ανωτέρω Κανονισμού.

Οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την “πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων” και στα πλαίσια της ειδικής συναίνεσης του κάθε πελάτη, που παρέχεται με την αίτηση για τη χορήγηση κάρτας “MEAT BONUS CARD”.

Σε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας, τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου της θα διαγράφονται από το αρχείο μας, εντός 30 ημερών, εκτός αν συντρέχει νόμιμος λόγος διατήρησής τους για μεγαλύτερο διάστημα.


7. Η εταιρεία μας δικαιούται να ακυρώνει τις χορηγούμενες κάρτες, σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο κατέχει περισσότερες από μία, ή εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάνει χρήση της κάρτας του με τρόπο καταχρηστικό ή αντίθετο στους κανόνες λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας, προκειμένου να προσκομίζει μεγαλύτερο όφελος από τους άλλους πελάτες.

Επιπλέον, θα δικαιούται να ακυρώνει τις κάρτες που παραμένουν ανενεργές για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών, και να μηδενίζει το υπόλοιπο των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές.

Ακύρωση μίας κάρτας από την εταιρεία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα αποζημίωσης, για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία.

Η μεταφορά των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί από μία κάρτα σε άλλη, θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας μας. Θα δικαιούται δε να την αρνηθεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι το σχετικό αίτημα του κατόχου είναι καταχρηστικό ή αντίθετο στους κανόνες λειτουργίας του προγράμματος πιστότητας.


8. Το πρόγραμμα πιστότητας αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρείας μας προς τους πελάτες της, και δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του μονομερώς και κατά πάντα χρόνο, ή και να το καταργεί, εν όλω ή εν μέρει, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της (http://www.agnomarket-meat.gr), ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Κάθε κάτοχος κάρτας “MEAT BONUS CARD” οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας για τους ισχύοντες όρους.


9. Οι παραπάνω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.