Η εταιρεία «ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΝΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Θεομήτορος 50) – τ.κ. 17342, με Α.Φ.Μ. 094531947, στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, της λειτουργίας των καταστημάτων της και της εφαρμογής της εμπορικής της πολιτικής, συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδιαίτερα τον Καν. ΕΕ 2016/679 (GDPR).


Τα δεδομένα αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό, δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, και συλλέγονται μόνο όταν συντρέχει νόμιμος λόγος. Δεν υποβάλλονται σε περιττή επεξεργασία, που υπερβαίνει τα όρια του επιδιωκόμενου κάθε φορά σκοπού, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, η οποία δεν θεωρείται ασυμβίβαστη. Ενδεικτικά:


α) Για την εκτέλεση τηλεφωνικών παραγγελιών, απαιτούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του παραλήπτη, η διεύθυνση παράδοσης των εμπορευμάτων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση email) τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και την ενημέρωση του πελάτη, σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας. Με την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των παραπάνω στοιχείων, για το σκοπό αυτό.


β) Για την έκδοση τιμολογίου, απαιτούνται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή αντίστοιχα η επωνυμία και η έδρα, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, και επιπλέον ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται. Ζητώντας την έκδοση τιμολογίου, ο πελάτης παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των παραπάνω στοιχείων, για το σκοπό αυτό.


γ) Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πιστότητας πελατών “MEAT BONUS CARD” απαιτούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του πελάτη και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση email). Με την υποβολή αίτησης χορήγησης της κάρτας “MEAT BONUS CARD”, ο πελάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των παραπάνω στοιχείων, με σκοπό τη λήψη ενημερωτικού και προωθητικού υλικού (π.χ. διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό, ενημερώσεις για προσφορές σε συγκεκριμένα είδη για τους κατόχους της κάρτας, ενημερώσεις για τη διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων ή για την ανάδειξη νικητή σε τέτοιο διαγωνισμό ή κλήρωση, ενημερώσεις σχετικά με τη συλλογή πόντων στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, ενημερώσεις για αλλαγές στους “όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστότητας πελατών” κλπ), καθώς και για τη συμμετοχή του σε διενεργούμενες έρευνες ικανοποίησης πελατών.


δ) Για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος στη συνεργαζόμενη τράπεζα, αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της πληρωμής για τη συγκεκριμένη αγορά. Επιλέγοντας το συγκεκριμένο μέσο πληρωμής, ο πελάτης παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των παραπάνω στοιχείων, για το σκοπό αυτό. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο δεν αποθηκεύονται με κανένα τρόπο, ούτε καθίστανται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας.


ε) Για την ασφάλεια των καταστημάτων μας και την προστασία της επιχείρησής μας, καθώς και της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και των έννομων συμφερόντων, τόσο των πελατών μας, όσο και των εργαζόμενων σε αυτήν προσώπων, διατηρούμε σε αυτά εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και καμερών ασφαλείας (CCTV). Κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων των καταστημάτων μας, ο πελάτης συναινεί στην παραπάνω βιντεοσκόπηση.

Πέραν των ανωτέρω, νόμιμος λόγος συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, συντρέχει οποτεδήποτε αυτό επιβάλλεται προς συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση (π.χ. συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ), ή δικαιολογείται από έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.


Δεν διαθέτουμε προς πώληση εμπορεύματα σε ανήλικους κάτω των 16 ετών.


Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που διατηρούμε με σκοπό την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων ή την κατάρτιση προφίλ των υποκειμένων τους.


Η εταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα το αρχείο των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, για το αναγκαίο και μόνο χρονικό διάστημα, ήτοι:

α) Όταν η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσης σε νόμιμη υποχρέωση, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ή επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις.

β) Όταν η συλλογή και επεξεργασία γίνεται με βάση σύμβαση, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, ή την άσκηση και θεμελίωση των νόμιμων δικαιωμάτων και αξιώσεων που απορρέουν από αυτήν.

γ) Όταν η συλλογή και επεξεργασία γίνεται βάσει της συγκατάθεσης του πελάτη, μέχρις ότου αυτή ανακληθεί. Εφόσον η συγκατάθεση έχει δοθεί στα πλαίσια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα πιστότητας, τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργή η συμμετοχή του, με τη χρήση της κάρτας “ MEAT BONUS CARD”. Σε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας, κατά τα οριζόμενα στους «όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστότητας πελατών», τα δεδομένα του κατόχου της θα διαγράφονται εντός 30 ημερών.

δ) Οι καταγραφές του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, διατηρούνται για χρονικό διάστημα 3 ημερών, εκτός αν υφίσταται νόμιμος λόγος που να δικαιολογεί την αποθήκευσή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 

Η εταιρεία μας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξέλιξη της τεχνολογίας, τις αντικειμενικές δυνατότητες εφαρμογής μέτρων προστασίας και το πλαίσιο και τους σκοπούς επεξεργασίας τους, δεσμεύεται να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των δεδομένων αυτών, ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση τους, καθώς και στην παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση τρίτου σε αυτά, έστω και εξ αποστάσεως, και ενάντια σε όλες τις μορφές παράνομης επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή περαιτέρω επεξεργασίας.
 

Επιπλέον δεσμεύεται να αποθηκεύει τα δεδομένα με τρόπο ώστε αυτά να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται ή να διορθώνονται, όποτε αυτό παρίσταται αναγκαίο. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δήλωση του εκάστοτε πελάτη, δεν επαληθεύονται από την εταιρεία μας για την ακρίβειά τους. Αντιθέτως, οι πελάτες, με την παροχή των στοιχείων αυτών προς την εταιρεία μας, δηλώνουν υπεύθυνα και δεσμεύονται ότι αυτά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή, και ότι δεν έχουν κάνει χρήση δεδομένων των οποίων δεν είναι υποκείμενα οι ίδιοι.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που έχει στην κατοχή της, τα οποία δεν γνωστοποιεί με κανένα τρόπο σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το Νόμο, π.χ. στην περίπτωση που απαιτείται η γνωστοποίηση δεδομένων προς δημόσια αρχή, στα πλαίσια συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωση. Ωστόσο για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί ή να διαβιβάζει τα δεδομένα που έχει συλλέξει σε τρίτους συνεργάτες της, όπως ενδεικτικά παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας, ερευνών, μεταφορών κλπ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των υποκειμένων τους, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ανάρτηση στην ιστοσελίδα, ατομική ειδοποίηση στα στοιχεία επικοινωνίας κλπ). Στην περίπτωση αυτή, όσο η εταιρεία μας (Υπεύθυνη Επεξεργασίας) όσο και οι συνεργάτες της (εκτελούντες την επεξεργασία) θα φέρουν την ίδια υποχρέωση εμπιστευτικότητας, καθώς και όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδιαίτερα του Καν. ΕΕ 2016/679 (GDPR).
 

Οι πελάτες μας – υποκείμενα των δεδομένων που συλλέγουμε, διατηρούν επίσης όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται από την ανωτέρω νομοθεσία. Ειδικότερα, δικαιούνται μεταξύ άλλων, να έχουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα που τους αφορούν, να ζητούν τη διόρθωση και διαγραφή τους, να αντιτάσσονται στην επεξεργασία τους ή να ζητούν τον περιορισμό της, να ανακαλούν τη σχετική συγκατάθεση τους, καθώς και να ζητούν τη φορητότητα των δεδομένων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 12 επ.) του Καν. ΕΕ 2016/679 (GDPR). Τα δικαιώματα αυτά είναι δυνατό να περιορίζονται, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, όταν αυτό δικαιολογείται από νόμιμη υποχρέωση, δημόσιο συμφέρον, έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας κλπ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία μας (Υπεύθυνη Επεξεργασίας), στα εξής στοιχεία: “ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ” – Άγιος Δημήτριος Αττικής, οδός Θεομήτορος αριθ. 50, τ.κ. 17342 – τηλ: 210.98.53.210 / email: [email protected].
 

Η εταιρεία μας θα απαντά στα υποβαλλόμενα αιτήματα, εντός 30 ημερών.
 

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετική καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.